http://ricic.cbnu.ac.kr/ricic/files/attach/images/1423/5eb445e3e1cc42cdb403b01889166d79.png
연구소 행사

                           <  컴퓨터정보통신연구소 5월 피자데이 개최 >

 

가. 주제: 차세대 Power-Net 구축을 위한 기술

나. 연사: 김명진 교수님(전기공학부)

다. 일시: 2017년 5월 17일(수), 12:00

라. 장소: 충북대 E8-10, 101

 

 2.jpg 1.jpg